ترجمه مقاله

نهشتن

neheštan

۱. نهادن؛ گذاشتن.
۲. نشاندن؛ نصب کردن.
۳. (مصدر لازم) رسوب دادن.

ترجمه مقاله