ترجمه مقاله

نهب

nahb

غارت؛ چپاول؛ تاراج؛ غنیمت.

ایلخانی، تاراج، تالان، چپاول، چپو، حمله، غارت، غنیمت، یغما

ترجمه مقاله