ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهاله

na(e)hāle

۱. = نهال na(e)hāl
۲. شاخۀ درخت یا چوبی که صیادان به‌صورت مترسک برای راندن شکار به‌سوی دام یا شکارگاه درست می‌کردند.
۳. شکار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ