ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نمید

nomid

= ناامید: ◻︎ مهرش ادریس را بداده نوید / لطفش ابلیس را نکرده نمید (سنائی: ۶۰).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ