ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نمک سود

namaksud

ویژگی گوشت یا چیز دیگر که آن را در نمک خوابانده و با نمک پرورده باشند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ