ترجمه مقاله

نقل

noql

۱. نوعی از شیرینی به اندازۀ فندق یا بادام که از شکر درست می‌کنند.
۲. [قدیمی] آنچه مزۀ شراب کنند و با آن تغییر ذائقه بدهند مانندِ فندق، پسته، و بادام؛ مزه.

۱. انتقال، جابجایی، حمل
۲. حکایت، داستان، قصه
۳. بازگویی، گزارش
۴. ترجمان، ترجمه، تعبیر، تفسیر
۵. بیان، روایت
۶. بازگو، بازگویی، ذکر

بازگفت، بازگویی، گزک

ترجمه مقاله