ترجمه مقاله

نقطه

noqte

۱. جا؛ محل.
۲. (ادبی) علامتی ریز و خال‌مانند در زیر یا روی برخی حروف الفبا، مثل نقطۀ روی «خ».
۳. (ادبی) علامتی ریز و خال‌مانند در انتهای جملۀ نوشتاری.
۴. (ریاضی) محل برخورد دو خط.
۵. [قدیمی] مرکز: نقطهٴ دایره.

۱. نشانه
۲. جا، محل، مکان، ناحیه
۳. کانون، مرکز
۴. نکته

ترجمه مقاله