ترجمه مقاله

نقص

naqs

۱. عیب.
۲. کمی؛ کاستی.

خرابی، خرده، شایبه، صدمه، عیب، کاستی، کاهش، کمبود، کمی، نارسایی، نقصان

کاستی، کمی، کمبود

ترجمه مقاله