ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نقاهت

neqāhat

حالت ضعف و ناتوانی پس از برخاستن از بیماری.

بیمارخیزی، کسالت، ناخوشی، نقهی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ