ترجمه مقاله

نقاط

ne(o)qāt

= نقطه

۱. مناطق، نواحی
۲. امکنه، جاها، مکانها
۳. نقطهها

ترجمه مقاله