ترجمه مقاله

نقاش

naqqāš

۱. کسی‌ که صورت کسی یا چیزی را بر روی کاغذ یا چیز دیگر نقش کند؛ صورتگر؛ چهره‌پرداز.
۲. کارگری که در و دیوار ابنیه را رنگ‌آمیزی می‌کند.

۱. چهرهنگار، رسام، صورتگر، صورتنگار، مصور، نقشبند
۲. رنگزن

نگارگر

ترجمه مقاله