ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نفهم

nāfahm

آن‌که فهم و ادراک ندارد؛ بی‌عقل.

احمق، بیخرد، بیشعور، بیعقل، بیعقل، نادان، نادان، یابو ≠ فهیم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ