ترجمه مقاله

نفقه

nafaqe

۱. (فقه، حقوق) آنچه صرف و خرج معیشت عیال و اولاد کنند؛ هزینۀ زندگی عیال و اولاد.
۲. آنچه انفاق کنند.

۱. خرج، گذران، مخارج، معاش، هزینه
۲. انفاق

ترجمه مقاله