ترجمه مقاله

نفرت

nefrat

کراهت داشتن؛ ناپسند داشتن؛ بیزاری و رمیدگی.

اشمئزاز، اکراه، انزجار، بیزاری، بیمیلی، تنافر، تنفر، رمیدگی، کراهت، کینه، نقار ≠ عشق

بیزار

ترجمه مقاله