ترجمه مقاله

نفاق

nefāq

دورویی کردن؛ دورویی؛ مکر و ریا.

اختلاف، تفرقه، دشمنی، دورویی، ریا، سالوس، شقاق، عناد، منافقت، ناسازگاری ≠ وفاق

ترجمه مقاله