ترجمه مقاله

نغمه پرداز

naqmepardāz

۱. آهنگ‌ساز.
۲. سرودگو؛ آواز‌خوان.

ترجمه مقاله