ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نعیم

na'im

۱. نعمت؛ مال.
۲. (صفت) پرنعمت.
۳. (اسم) از نام‌های بهشت.

۱. خوشگذرانی، خوشی، شادکامی
۲. ارم، بهشت، پردیس، جنان، جنت، خلد، فردوس،

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ