ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نظارت

ne(a)zārat

عمل ناظر و مقام او؛ مراقبت در اجرای امری.

۱. بازرسی، بررسی، سرپرستی، مباشرت، مراقبت
۲. تماشا، نظر، نگرش

وارسی، بازبینی، بازرسی، وارس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ