ترجمه مقاله

نطق

notq

۱. سخن گفتن؛ بر زبان‌ راندن حرف معنی‌دار.
۲. سخنرانی؛ گفتار.

۱. بیان، سخنوری، سخنرانی، سخنگویی، سخن، کلام، گفتار، گفت
۲. تکلم، گویایی ≠ عجمت، گنگی

سخنرانی، سخنور

ترجمه مقاله