ترجمه مقاله

نطفه

notfe

۱. (زیست‌شناسی) سلول‌های‌ حامل ویژگی‌های والد نر؛ اسپرم.
۲. آب مرد یا زن.

اسپرم، اسپرماتوزوئید، تخم، تخمه، منی

ترجمه مقاله