ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشستن

nešastan

۱. قرار گرفتن انسان یا حیوان بر روی سرین خود.
۲. ساکن بودن؛ اقامت کردن.

۱. جلوس، قعود
۲. اقامت کردن، سکناگزیدن، مقیمشدن، منزل کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ