ترجمه مقاله

نشست

nešast

۱. = نشستن
۲. جلوس.
۳. جلسه.
۴. فرورفتگی زمین در اثر زلزله یا حوادث طبیعی دیگر.
⟨ نشست‌وبرخاست:
۱. نشستن و برخاستن به‌صورت متوالی.
۲. [مجاز] آداب مجالست و معاشرت.

۱. اجلاس، انجمن، جلسه، جلوس، گردهمایی، مجلس، مجمع
۲. فرونشینی

ترجمه مقاله