ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نشر

našr

۱. چاپ و انتشار مکتوبات.
۲. (اسم) انتشاراتی: نشرِ اشجع.
۳. پراکنده ساختن خبر.
۴. [قدیمی] زنده کردن؛ زنده کردن مردگان در روز قیامت.
۵. [قدیمی] وزیدن.

۱. پراکندن، سرایت
۲. پخش، توزیع
۳. انتشار، چاپ، طبع
۴. اشاعه، ترویج، شیوع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ