ترجمه مقاله

نشاط

ne(a)šāt

۱. شادی؛ خوشی؛ خوشحالی.
۲. [قدیمی] میل؛ اراده.
۳. [قدیمی] سبکی و چالاکی.

انبساط، خرمی، خوشی، شادمانی، شادی، شعف، طرب، عشرت، عیش، نزهت ≠ ناشادی

شادی، شور

ترجمه مقاله