ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسپار

naspār

جایی‌که در آن انگور را فشار دهند و آب آن را بگیرند؛ چرخشت.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ