ترجمه مقاله

نسناس

nasnās

۱. جانوری افسانه‌ای و موهوم شبیه به انسان که هیکلی مهیب دارد.
۲. (زیست‌شناسی) نوعی از بوزینه؛ میمون آدم‌نما.

آدمنما، دیوسار، دیوسان، غول، گوریل

ترجمه مقاله