ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسمه

۱. دم، نفس
۲. بنده، عبد
۳. روان، روح
۴. انسان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ