ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسا

nasā

لاشه؛ مردار: ◻︎ نسا و پلیدی بدانجا برند / که مردم بر آن راه برنگذرند (زراتشت‌بهرام: معین: نسا).

اناث، بانو، خانم، زن، همسر ≠ رجل، مرد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ