ترجمه مقاله

نزول خور

nozulxor

کسی که پول به نزول بدهد؛ رباخوار.

ترجمه مقاله