ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نزوان

nazavān

۱. جهیدن؛ برجستن.
۲. جستن نر بر ماده.
۳. حدت و شدت خشم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ