ترجمه مقاله

نزاع

nezā'

۱. جدال؛ ستیزه.
۲. گفتگو و کشمکش؛ مجادله؛ بگومگو.
۳. [قدیمی] آرزومندی؛ مشتاقی.

آشوب، اختلاف، پرخاش، تنازع، جدال، دعوا، زدوخورد، ستیزه، کشمکش، مجادله، مرافعه، مشاجره، معارضه، منازعه ≠ صلح

ستیز، کشمکش، درگیر

ترجمه مقاله