ترجمه مقاله

نروک

naruk

۱. [عامیانه] نرمانند؛ مانند نر.
۲. (اسم) (زیست‌شناسی) ریشۀ گیاهی کوهی.

ترجمه مقاله