ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ندیم

nadim

همدم؛ هم‌صحبت؛ همنشین.

دمساز، قرین، محشور، مشار، مصاحب، مقرب، همدم، همراه، همصحبت، همنشین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ