ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ندم

nadam

پشیمانی؛ اندوه و افسوس.

انفعال، پشیمانی، ندامت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ