ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ندار

۱. بیچاره، بیچیز، بینوا، تنگدست، تهیدست، فقیر، گدا، مفلس، مفلس
۲. بیآلایش، صادق، صاف، یکرنگ ≠ دارا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ