ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نخلستان

naxlestān

جایی که درخت خرما بسیار باشد.

خرماستان، نخلزار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ