ترجمه مقاله

نخراشیده

naxarāšide

خراشیده‌نشده؛ خشن و ناهموار.

۱. بیادب، خشن
۲. ناصاف، ناهموار

ترجمه مقاله