ترجمه مقاله

نخجیرزن

شکارافکن، شکارچی، صیاد، نخجیربان، نخجیرزن، نخجیرساز، نخجیرگر، نخجیرگیر

ترجمه مقاله