ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نخاله

noxāle

۱. [عامیانه، مجاز] بی‌ادب؛ جاهل.
۲. (اسم) ضایعات مصالح ساختمانی.
۳. کالای نامرغوب.
۴. (اسم) آنچه پس از الک کردن در غربال باقی می‌ماند.

۱. بقایا، پسمانده
۲. بدخلق، بیادب، خشن
۳. بدجنس، حقهباز، ناتو، ناقلا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ