ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نجوا

najvā

۱. سخن آهسته؛ زمزمه.
۲. (اسم مصدر) آهسته حرف زدن دو تن با یکدیگر؛ درگوشی.

پچپچ، ترنم، درگوشی، زمزمه ≠ فریاد

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما