ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نجح

no(a)jh

۱. روا گشتن؛ برآمدن حاجت.
۲. پیروزی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ