ترجمه مقاله

نجاح

najāh

۱. پیروزی.
۲. رستگاری.

۱. پیروزی
۲. رستگاری، فلاح
۳. حاجتروایی، کامیابی، مرادمندی

ترجمه مقاله