ترجمه مقاله

نثر

nasr

کلام غیر منظوم که وزن و قافیه ندارد و صنایع ادبی در آن کمتر از شعر است.

۱. نوشته
۲. پراکنده ≠ شعر، نظم

دیپ

ترجمه مقاله