ترجمه مقاله

نباذ

nabbāz

نبیذفروش؛ می‌فروش؛ شراب‌فروش.

ترجمه مقاله