ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناپدرام

nāpedrām

ناخوش؛ ناخوشایند؛ ناپسند.

۱. افسرده، اندوهگین، بدرام، غمگین
۲. ناپایدار
۳. بدقدم، بدیمن، شوم، ناخجسته
۴. بینظم، نامرتب
۵. ناصاف، ناهموار ≠ پدرام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ