ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناپخته

nāpoxte

۱. نپخته؛ پخته‌نشده؛ خام.
۲. [مجاز] بی‌تجربه، ناآزموده.

۱. خام، نامطبوخ
۲. بیتجربه، ناشی
۳. کال، نارس ≠ پخته، رسیده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ