ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناهماهنگی

بیبرنامگی، عدمتجانس، ناهنجاری ≠ هماهنگی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ