ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامور

nāmvar

نام‌آور؛ نامدار؛ دارای نام؛ معروف؛ مشهور.

اسمی، بنام، سرشناس، شهره، شهیر، مشهور، معروف، نامآور، نامدار، نامی ≠ گمنام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ