ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامطلوب

nāmatlub

۱. طلب نشده؛ ناخواسته.
۲. ناپسند.

۱. ناپسند، ناخواسته، نامقبول، ناموافق
۲. مطرود ≠ مطلوب

ناپسند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ