ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامطبوع

nāmatbu'

آنچه طبع از آن نفرت داشته باشد؛ ناپسند؛ ناخوشایند.

ناپسند، ناخوشایند، نادلپذیر، نادلپسند، نادلچسب، نادلنشین، نفرتانگیز ≠ مطبوع

ناگوار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ